http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.PKS_Kielce_2018gk-is-115.JPGlink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.kielce_widok2gk-is-115.jpglink
http://www.koia.kielce.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/M_images.zalew_Kielce_2018gk-is-115.jpglink

dokumenty

 • DOKUMENTY

  wymagane  do wydania opinii dla kandydatów na stanowisko kierownika apteki

  W przypadku apteki funkcjonującej (zmiana na stanowisku kierownika)

  1. Osoba, która już wcześniej zajmowała stanowisko kierownika apteki, składa:

  1) podanie o zaopiniowanie na stanowisko kierownika apteki pobierz podanie

  2) opinię z ostatniego miejsca pracy,

  3) oświadczenie o przebiegu pracy zawodowej pobierz oświadczenie

  1. Osoba, która do tej pory nie zajmowała nigdy stanowiska kierownika apteki, składa:

  1) podanie o zaopiniowanie na stanowisko kierownika apteki pobierz podanie

  2) opinię z ostatniego miejsca pracy,

  3) oświadczenie o przebiegu pracy zawodowej pobierz oświadczenie

  4) świadectwa pracy dokumentujące wymagany niezbędny faktyczny staż pracy
  w aptece, z uwzględnieniem okresów:
  a) korzystania ze świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, obejmujących zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy,
  b) urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę,
  c) czasowej niezdolności do pracy,
  d) korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem, wynikających z kodeksu pracy,
  e) urlopu wychowawczego,
  f) każdego innego przypadku faktycznego nieświadczenia usług w aptece,

  5) zaświadczenie od obecnego pracodawcy pobierz zaświadczenie

 • W przypadku nowootwieranej apteki przedsiębiorca oraz kandydat na kierownika apteki
  zwraca się do Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego właściwego ze względu na adres apteki.

   

 • W stosunku do kierownika hurtowni lub działu farmacji powyższe ustalenia stosuje się odpowiednio.

Technik farmaceutyczny w trakcie odbywania dwuletniego stażu (praktyki) w aptece
zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika praktyki aptecznej Pobierz Dziennik Praktyki Aptecznej...
Po odbyciu dwuletniego stażu (praktyki) w pełnym wymiarze czasu pacy pracodawca
wydaje stosowne zaświadczenie Pobierz zaświadczenie o odbyciu praktyki... 

W celu polepszenia, usprawnienia i przyspieszenia komunikacji pomiędzy Izbą a Farmaceutami będącymi jej członkami postanowiliśmy utworzyć bazę prywatnych adresów e-mailowych i numerów telefonów komórkowych. Obecnie kompletowana baza danych będzie, oprócz strony internetowej Izby, podstawowym kanałem komunikacji i przekazywania informacji przez Izbę swoim członkom (również tych informacji, które z różnych przyczyn nie mogą się znaleźć na stronie internetowej).
Każdy Farmaceuta przynależący do KOIA, chcący dołączyć do tworzonej bazy teleadresowej, powinien wypełnić Oświadczenie (do pobrania poniżej) i przesłać je pocztą do biura KOIA. Muszą zostać wypenione obie pozycje
(tj. adres e-mail i telefon komórkowy), w przeciwnym razie należy wpisać: "nie posiadam" lub "nie wyrażam zgody na komunikację tą drogą".
Pobierz oświadczenie

W celu wpisania na listę członków Kieleckiej okręgowej Izby Aptekarskiej należy dostarczyć:

 • Podanie o wpis na listę członków KOIA  pobierz
 • Kartę zgłoszeniową danych osobowych  pobierz
 • dyplom ukończenia studiów (lub kserokopię) 
 • zaświadczenie z poprzedniej OIA o niezaleganiu ze składkami oraz że nie toczy sie postępowanie przed Sądem ani Rzecznikiem
 • kserokopię dyplomu specjalizacji (jeśli ktoś posiada)
 • dokument Prawa wykonywania zawodu w oryginale (w celu dokonania wpisu)
 • kserokopię dowodu osobistego 

W celu skreślenia z listy członków Kieleckiej Okręgowej Izby Aptekarskiej należy dostarczyć:  

 • Podanie o skreślenie z listy członków KOIA  pobierz
 • Dokument Prawa wykonywania zawodu w oryginale (w celu dokonania wpisu)

W celu uzyskania Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty należy dostarczyć:

 • Kartę zgłoszeniową danych osobowych  pobierz
 • Podanie o wydanie PWZF  pobierz
 • Podanie o wpis na listę członków KOIA  pobierz
 • Kwestionariusz zgłoszeniowy w sprawie stwierdzenia PWZF  pobierz
 • Oświadczenie o obywatelstwie polskim  pobierz
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  pobierz
 • Oświadzenie o korzystaniu z pełni praw publicznych pobierz
 • odpis dyplomu ukończenia studiów
 • 2 zdjęcia (paszportowe)
 • kserokopię dowodu osobistego
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwo umyślne przeciwko życiu lub zdrowiu
 • orzeczenie lekarskie potwierdzające posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zawodu farmaceuty (od lekarza medycyny pracy) - w związku z licznymi pytaniami informujemy, że
  w orzeczeniu musi widnieć wpis "brak przeciwwskazań / zdolny do wykonywania zawodu farmaceuty"
 • Oświadczenie o pełnieniu funkcji kierownika specjalizacji pobierz
 • Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad stażystą/praktykantem pobierz
 • Oświadczenie o publikacji naukowej jako autor lub współautor pobierz
 • Zamienniki leków i zwroty leków do aptek pobierz
 • Osoby obsługiwane poza kolejnością w aptece pobierz
 • Adresy WIF , KOIA i NFZ pobierz
 • Adres aktualnie dyżurującej apteki (wg ustalonego harmonogramu)

Powyższe informacje należy umieścić w widocznym dla pacjenta miejscu w aptece.